پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران

پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران


پاورپوینت برنامه ریزی شهری در ایران     70اسلاید  فهرست مطالب: قاجار شهر نشینی در دوره جدید  شهرنشینی بطئی  شهرنشینی از سال 1320 تا 1340  شهرنشینی سریع  شهرنشینی از سال1340 تا 1375  شهرنشینی از سال1375 تا امروز  برنامه عمرانی اول (1332 – 1334)  برنامه عمرانی دوم (1334 ـ 1341 )  برنامه عمرانی سوم ( 1342 – 1346 )  برنامه عمرانی چهارم ( 1347 – 1351 )  برنامه عمرانی پنجم (1352 – 1356 )  برنامه عمرانی اول پس از انقلاب (1362 – 1366 )  حاشیه نشینی در ایران  ویژگیها،خصوصیات و شرایط زیست حاشیه نشینان  نمونه هایی از خصوصیات مناطق حاشیه نشین شهرهای ایران  چگونگی مسکن حاشیه نشینان  شهروبرنامه ریزی شهری درایران؛دوره باستان ودوره پس ازوروداسلام  شهروبرنامه ریزی شهری در دوره باستان  پایه گذاری وایجاداولین هسته های شهری در زمان مادها وهخامنشیان  دوره تحولات جدید برنامه ریزی شهری در زمان سلوکیان و اشکانیان  ادامه و تکامل روند برنامه ریزی شهری دوره باستان  …