دانلود پاورپوینت هارمونيک ها

دانلود پاورپوینت هارمونيک ها


فهرست مطالب:1- شناخت و بررسي مقدماتي هارمونيكها1-1- كليات1-2- اعوجاج هارمونيكي 2- منابع توليد هارمونيك2-1- منابع تغذيه تكفاز2-2- مبدلهاي قدرت سه فاز AC و DC2-3-  تجهيزات قوس زننده2-4- عناصر اشباع شونده 3- اثر اعوجاج هارمونيكي بر روي عملكرد تجهيزات قدرت3-1- اثر بر روي خازنها3-2- اثر بر روي ترانسفورماتورها3-3- اثر بر روي موتورها 4- پاسخ سيستم قدرت به منابع هارمونيكي4-1- امپدانس سيستم4-2- امپدانس خازن 4-3- تشديد موازي 4-5- اثر بار مقاومتي 5- شناسايي محل منابع هارمونيكي 6- كنترل هارمونيكها6-1- كاهش جريانهاي هارمونيكي ناشي از بارها6-2- فيلترگذاري6-3- اصلاح پاسخ فركانسي سيستم6-4- تجهيزات فيلتركردن هارمونيكها- فيلترهاي اكتيو، پسيو و هيبريد6-5- طراحي فيلترها 7- برنامه هاي كامپيوتري براي محاسبه هارمونيكها7-1- مدلسازي منابع هارمونيكي 7-2- برنامه هاي كامپيوتري براي محاسبه هارمونيكها7-3- قابليت برنامه هاي تحليل هارمونيكي 8- اصول و شرايط عمومي محدودكردن هارمونيكها8-1- كليات8-2- عوامل تاثير گذار بر تعيين حدود مجاز هارمونيكها8-3- فلسفه تعيين محدوديتها 9- مقررات استاندارد حدود …