پاورپوینت زایمان ابزاری

پاورپوینت زایمان ابزاری


پاورپوینت زایمان ابزاری     15اسلاید   نیروهای خارج کننده جنین: انقباضات  رحم در مرحله اول و دوم انقباض عضلات دیواره شکم (زورزدن= pushing )     اختلال عملکرد رحم: Øاختلال هیپرتونیک عملکرد رحم : اختلال عملکرد رحم ناشی از ناهناهنگی انقباضات Ø Ø   Øاختلال هیپوتونیک عملکرد رحم: انقباضات هماهنگ ولی فشار هر انقباض کافی نیست. •حد تحتانی فشار انقباضی مورد نیاز برای دیلاتاسیون سرویکس 15 میلیمتر جیوه •انالژزی اپیدورال: طولانی شدن 1- مرحله اول ودوم وکاهش سرعت نزول   2- کاهش زورزدن رفلکسی و کاهش انقباض عضلات شکم در مرحله دوم •شدت درد حاصل از فشار به پایین باعث ازبین رفتن تمایل ذاتی به زورزدن  می شود       تنگی لگن لگن ورودی •اقطار لگن ورودی: قطر قدامی خلفی: 1- کنژوگه حقیقی CM 11/5 2- کونژوگه تشخیصی 3- کونژوگه مامایی  = CM 2-1/5 – کونژوگه تشخیصی              قطر عرضی: 13 CM قطر …